Welcome to Gujarat Mercantile Co-operative Bank

Call us at : 079-25397610, 25399754

Schedule Of Service Charges

૧) કેશ હેન્ડલીંગ ચાર્જ
કરંટ ખાતામાં ₹.3૦૦૦૦૦/- સુધી રોકડ ડીપોઝીટ કરાવે તેનો કોઇ ચાર્જ લેવામાં આવશે નહીં કરંટ ખાતામાં ₹.3૦૦૦૦૦/- થી ઉપર જો રોકડ જમાં કરાવશે. તો રૂ.૧૦૦/- ઉપર ૦.૧૦% ચાર્જ, GST લેવામાં આવશે
૨) ઇનવર્ડ ક્લીયરીંગ ચેક રીટર્ન ચાર્જ
ઇનવર્ડ ક્લીયરીંગ માં આવેલ ચેક રીટર્ન થાય તો ₹.૨૫૦/- GST
3) આઉટવર્ડ ક્લીયરીંગ ચેક રીટર્ન ચાર્જ
આઉટવર્ડ ક્લીયરીંગ માં ભરેલ ચેક રીટર્ન આવે તો ₹.૧૫૦/- GST
૪) ચેકબુક ચાર્જ
કરંટ ખાતા માં ચેકબુક ઇસ્યુ ચાર્જ. પ્રથમ ચેક બુક ફી (૧૨ પેજ) ત્યાર બાદ પર પેજ ₹.૨/- +GST
સેવિંગ ખાતા માં ચેકબુક ઇસ્યુ ચાર્જ. પ્રથમ ચેક બુક ફી (૬ પેજ) ત્યાર બાદ પર પેજ ₹.૨/- +GST
૫) RTGS અને NEFT ચાર્જ.
RTGS આઉટવર્ડ ચાર્જ. ₹.૫૦૦૦૦/- સુધી ₹.૨૫/- +GST,
₹.૫૦૦૦૧/- થી ₹.૧૦૦૦૦૦/- સુધી ₹.૩૫/- +GST,
₹.૧૦૦૦૦૧/- થી ₹.૫૦૦૦૦૦/- સુધી ₹.૫૦/- +GST,
₹.૫૦૦૦૦૧/- થી ઉપર ₹.૧૦૦/- +GST,
NEFT આઉટવર્ડ ચાર્જ. ₹.૫૦૦૦૦/- સુધી ₹.૨૫/- +GST,
₹.૫૦૦૦૧/- થી ₹.૧૦૦૦૦૦/- સુધી ₹.૩૫/- +GST,
₹.૧૦૦૦૦૧/- થી ₹.૫૦૦૦૦૦/- સુધી ₹.૫૦/- +GST,
₹.૫૦૦૦૦૧/- થી ઉપર ₹.૧૦૦/- +GST,
૬) એકાઉન્ટ ક્લોઝ ચાર્જ
કરંટ ખાતું બંધ કરવામાં આવે તો ₹.૧૫0/- +GST
સેવિંગ ખાતું બંધ કરવામાં આવે તો ₹.૧૦૦/- +GST
૭) પે ઓર્ડર ( ડી.ડી.) ચાર્જ
પે ઓર્ડર (ડી.ડી.) ચાર્જ મિનિમમ રૂ.૫૦/- +GST અને દરેક ₹. ૧00000/- ઉપર 0.0૫% ચાર્જ+GST
૮) સર્ટીફીકેટ યાર્જ
સર્ટીફીકેટ યાર્જ ₹.૧૦૦/- +GST
૯) સ્ટોપ પેમેન્ટ યાર્જ
સ્ટોપ પેમેન્ટ યાર્જ ₹.૧૦૦/- +GST
૯) સ્ટોપ પેમેન્ટ યાર્જ
સ્ટોપ પેમેન્ટ યાર્જ ₹.૧૦૦/- +GST
૧૦) ડુપ્લીકેટ પાસબુક અને સ્ટેટમેન્ટ ચાર્જ
ડપ્લીકેટ પાસબુક ચાર્જ ₹.૧૦૦/- +GST
ડપ્લીકેટ સ્ટેટમેન્ટ ચાર્જ પર પેજ ₹.૨૫/- +GST
૧૧) લોન પ્રોસેસીંગ ચાર્જ
લોન પ્રોસેસીંગ ચાર્જ લોન રકમ ઉપર ૧.૦૦% +GST લેવામાં આવશે.
(૧૨) ઇન- ઓપરેટીવ એકાઉન્ટ માં કોઈ પણ પ્રકાર નો ચાર્જ લેવો નહીં. ( BY RBI )
(૧૩) SMS ચાર્જ
SMS ચાર્જ ૧૫/- +GST (મંથલી).
૧૪) મિનીમમ બેલેન્સ ચાર્જ
કરંટ ખાતામાં મિનીમમ બેલેન્સ ₹.૫૦૦૦/ ૨૫/- +GST
બચાત ખાતામાં મિનીમમ બેલેન્સ ₹.૨૦૦૦/ ૧૫/- +GST

* GST amount will be additional on above rates.

Top